| About | New | Announcements | Editors | Contact | Fonts | Forms | How to Search | Archive |

Gamma's English logo

Gamma

An Educational Physics Journal in Farsi

Educational Physics Journal in Farsi

This page is updated on the first day of each month.

این صفحه اول هر ماه میلادی به روز می‌شود.

Gamma's Farsi logo

New

1 May 2015 (۱۳۹۴/۲/۱۱)

در باره یِ طیفِ هیدروژن از دیدگاهِ مکانیکِ کوانتمیِ جدید؛ ولفگانگ پائولی؛ گاما، شماره ی ۳۰ م. ۱ (بهار ۱۳۹۴) PDF On the Hydrogen Spectrum from the Standpoint of the New Quantum Mechanics, Wolfgang Pauli, Gamma, no. 30, art. 1 (Spring 2015), v. 1 (1 May 2015). This is a Farsi translation of Zs. f. Phys. 36 (1926) 336-363.

Announcements

آخرین شماره ی گاما که چاپ شده، شماره ی ۲۴ (زمستان ۱۳۸۹) است. پس از آن، ویراستاران گاما تصمیم گرفتند به چاپ کاغذی آن ادامه ندهند. The last issue of Gamma being published is no. 24 (Winter 2011). Since then, the editors of Gamma decided not to publish Gamma in the hard-copy format.

About

گاما فصل‌نامه ای است به زبانِ فارسی، در باره یِ فیزیک. آن چه در گاما منتشر می‌شود بیشتر مقاله‌ها یِ آموزشی، در زمینه یِ فرهنگ یا تاریخِ فیزیک، یا در موردِ مسائلِ فیزیک در ایران است، و قرار است جنبه یِ آموزشی و فرهنگی داشته باشد و برا یِ دانشجویانِ فیزیک یا دانش‌آموخته‌گانِ فیزیک، یا دستِ کم بخش ی از آن‌ها قابلِ استفاده باشد. Gamma, ISSN 1735.1286, is a quarterly magazine, in Farsi, devoted to educational and cultural articles in physics, and Iranian physicists, and physics in Iran–it is not a research journal. The articles are supposed to be useful for physics students, or professional physicists.
مقاله‌ها یِ گاما نوعاً تألیفی اند. سعی بر این است که فقط مقاله‌ها یِ کلاسیکِ فیزیک، و نوشته‌ها یِ فیزیک‌پیشه‌ها یِ بزرگ ترجمه شود. اگر می‌خواهید چیز ی را ترجمه کنید، لطفاً اوّل با هیئتِ ویراستاران تماس بگیرید. Articles in Gamma are generally original. Only classical articles, or articles by distinguished physicists are translated.
پذیرشِ مقاله با هیئتِ ویراستاران، و بر اساسِ روشِ متداولِ داوری توسّطِ داورِ ناشناس است. هیئتِ ویراستاران یا مقاله را می‌پذیرد یا رد می‌کند، امّا هرگز در نوشته یِ نویسنده دخل و تصرّف ی نمی‌کند. اگر به نظرِ داور یا ویراستاران تغییر ی در مقاله لازم باشد، اِعمالِ این تغییر با خودِ نویسنده‌ها است. مقاله‌ها یِ پذیرفته شده، پیش از چاپ، بر اساسِ آخرین نسخه‌ ای که نویسنده فرستاده حروف‌چینی می‌شود، و پس از تاییدِ نویسنده است که منتشر می‌شود. Although Gamma is not a research journal, accepting articles is based on the usual process of peer review by anonymous referees.
گاما در سال ۱۳۸۲ تأسیس شد. ایده یِ راه اندازی یِ گاما در سالِ ۱۳۷۹ مطرح شد، زمان ی که پنج ویراستارِ گاما عضوِ چند دانشگاهِ مختلف و هم‌زمان پژوهش‌گرِ مرکزِ تحقیقاتِ فیزیکِ نظری و ریاضات بودند. اتفاق‌ها یی باعث شد که هر پنج ویراستارِ گاما در سالِ ۱۳۸۲ عضوِ دانشگاهِ الزهرا باشند. در سال اول، گاما پنج ویراستار داشت، که یک ی از ویراستاران (کامران کاویانی) پس از یک سال گاما را ترک کرد. The idea of establishing Gamma was conceived in 2001, when the 5 editors were members of different universities, and simultaneously being researches at Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics. It happened that by Fall 2004, all the editors were members of the Alzahra University, and Gamma was established in 2004. After one year, one of the editors (Kamran Kaviani) left the editorial board of Gamma, and ever since Gamma has 4 editors.
تا شماره ی ۲۴ گاما در قطع وزیری (16.5 cm × 23.5 cm) و رو ی گاغذ سفید ۷۰ گرمی (70 g/m2) چاپ می‌شد. Gamma was printed in black & white, on white papers with a density of 70 g/m2. The size of Gamma is 165 mm × 235 mm.
قیمت پشت جلد گاما 20,000 ریال است. The cover price of Gamma is 20000. Rls.
این پوستر ی است که در ۱۳۸۲ برا ی معرفی گاما چاپ شد. This is the poster printed in Winter 2003, announcing Gamma.
آمار مطالب چاپ شده در گاما. The statistics of the material published in Gamma.

Editors

امیر آقامحمّدی
A. Aghamohammadi

Amir Aghamohammadi
Prof. of Physics,
Alzahra University

امیرحسین فتح‌اللهی
A.-H. Fatollahi

Amir-Hosseyn Fatollahi
Assoc. Prof. of Physics,
Alzahra University

عزیزاله شفیع‌خانی
A. Shafiekhani

Azizollah Shafiekhani
Assoc. Prof. of Physics,
Alzahra University

احمد شریعتی
A. Shariati

Ahmad Shariati
Assoc. Prof. of Physics,
Alzahra University

Forms

فرم واگذاری حق نشر
Copyright Agreement Form
PDF
درخواست شماره‌ها ی پیشین
Request of Back Issues
PDF

Contact

برا یِ تماس با گاما، و از جمله برا یِ فرستادنِ مقاله، لطفاً با یک ی از ویراستارانِ گاما تماس بگیرید. To contact Gamma, please contact one of the editors of Gamma by e-mail, or by the following postal address.
P O Box 633, Tehran 19935, Iran.
e-mail: editors@gammajournal.ir
فصل‌نامه یِ گاما، تهران، صندوق پستی
۱۹۹۳۵‎ / ‎۶۳۳

(19935 / 633)

How to search

اسمِ همه یِ نویسنده‌ها و عنوانِ همه یِ مقاله‌ها در این صفحه هست. بنا برا ین برا یِ جست و جو می‌توانید از جست‌وجوگرِ مرورگرِ خود استفاده کنید. توجّه داشته باشید که مرورگرها یِ مختلف در جست‌وجو یِ الفبا یِ عربی یک‌سان عمل نمی‌کنند. مثلاً در جست‌وجو یِ کلمه‌ها یی که اِعراب یا تشدید دارند، بعض ی از آنها مثلِ Mozila Firefox و Opera اِعراب و تشدید را هم جزءِ واژه به حساب می‌آورند، و بعض ی مثلِ Internet Explorer‏، Safari‏، و Chrome اِعراب و تشدید را نادیده‌ می‌گیرند. All the authors' names, and article titles are embedded in this page. So to search, simply use your browser's search.

Fonts

این صفحه با کُدگزاری یِ UTF-8 نوشته شده. اگر متنِ فارسی خوانا نیست، در مرورگرِ‌ خود واردِ گزینه یِ view شوید و Unicode UTF-8 encoding را انتخاب کنید. This file is encoded in UTF-8, you must set your browser to UTF-8 encoding.
این صفحه به ترتیب از قلم‌ها یِ XB Shiraz‏، XB Niloofar‏، XB Zar‏، Tahoma‏، Arial‏، Times‏، sans-serif‏، و serif استفاده می‌کند. به این معنی که اگر XB Shiraz را یافت، از آن استفاده می‌کند، و اگر نیافت از XB Niloofar استفاده می‌کند؛ و به همین ترتیب. قلم‌ها یِ serif و sans-serif رو یِ همه یِ کامپیوترها هست، اما ممکن است الفبا یِ عربی نداشته باشند، یا الفبا یِ عربی یِ آن‌ها خوب نباشد. اگر متنِ فارسی خوب نمایش داده نمی‌شود این دو کار را بکنید: اول قلم‌ها یِ سری یِ ایکس یا تَهُما را رو یِ کامپیوترِ تان نصب کنید. دوم: مرورگرِ خود را تنظیم کنید تا از قلم‌ها یِ مشخص شده در صفحه استفاده کند. مجموعه یِ قلم‌ها یِ X Series به صورتِ رایگان موجود است. The font declaration of this HTML document is "XB Shiraz", "XB Niloofar", "XB Zar", Tahoma, Times, Arial, sans-serif, and serif; in the same order. This means that it uses "XB Shiraz"; if that is not installed, it uses "XB Niloofar"; and so on. The serif and sans-serif font-faces are generic. If the Arabic characters are not shown properly, do the following. 1. Install either the X series, or the Tahoma fonts; 2. in the settings of the browser let the page decide for the fonts. The X Series fonts are freely available to download.

Archive

no. 1 no. 2 no. 3 no. 4 no. 5 no. 6 no. 7 no. 8
no. 9 no. 10 no. 11 no. 12 no. 13 no. 14 no. 15 no. 16
no. 17 no. 18 no. 19 no. 20 no. 21 no. 22 no. 23 no. 24
no. 25 no. 26 no. 27 no. 28

Gamma, no. 29, Fall 2014

گفت و گو با امیر حاجیان گاما، شماره ی ۲۹، م. ۱ (پاییز ۱۳۹۳) ویرایش ۱ (۱۳۹۳/۸/۱۰) PDF Interview with Amir Hajian, Gamma, no. 29, art. 1 (Fall 2014), v. 1 (1 Oct 2014).

Gamma, no. 28, Summer 2014

زمان رسیدن جسم افتان به زمین با وجود مقاومت هوا؛ سمیه بلباسی، م. ابراهیم فولادوند؛ گاما، شماره ی ۲۸، م ۱، (تابستان ۱۳۹۳) ویرایش ۱ (۱۳۹۳/۶۱۰) PDF Flight time of a falling object; S. Belbasi, M.-Ebrahim Fouladvand, Gamma, no. 28, art. 1 (Summer 2014), v. 1 (1 Sep 2014).

Gamma, no. 27, Fall 2013

گفت و گو با سانلی ابراهیمی پور فائز گاما، شماره ی ۲۷، م. ۱ (پاییز ۱۳۹۲) ویرایش ۱ (۱۳۹۲/۷/۹) PDF Interview with Sanli [Ebrahimi Pour] Faez, Gamma, no. 27, art. 1 (Fall 2013), v. 1 (1 Oct 2013).

Gamma, no. 26, Spring 2013

بررسی مُدهای آکوستیکی و اپتیکی در یک مدل یکبعدی با سه ذرّه در یاخته‌ی یکانی؛ محمّد بهمنی، الناز ماه‌گرفته، محمّد ابراهیم فولادوند؛ گاما، شماره ی ۲۶، م. ۱ (بهار ۱۳۹۲) ویرایش ۱ (۱۳۹۲٫۱٫۱۲). PDF Investigating acoustical and optical modes in a 1D model with 3-type particles in the unit cell; M. Bahmani, E. Mahgerefteh, S. Ghannad, M.-E. Fouladvand; Gamma, no. 26, art. 1 (Spring 2013), v. 1 (1 Apr 2013).

Gamma, no. 25, Winter 2013

گاما یِ الکترونیک، ویراستاران. PDF The electronic Gamma, Editors.
رقم‌ها یِ معنی‌دار؛ احمد شریعتی؛ گاما، شماره ی ۲۵، م. ۲ (زمستان ۱۳۹۱) ویرایش ۱ (۱۳۹۱٫۱۲٫۱۱). PDF Significant figuers; A. Shariati;Gamma, no. 25, art. 2 (Winter 2013), v. 1 (1 Mar 2013).
گفت و گو با محمّدرضا اجتهادی. گاما، شماره ی ۲۵، م. ۳ (زمستان ۱۳۹۱) ویرایش ۱ (۱۳۹۱٫۱۲٫۱۱). PDF Interview with Mohammad-Reza Ejtehadi; Gamma, no. 25, art. 3 (Winter 2013), v. 1 (1 Mar 2013).
الفبای مونت‌کارلو با متمتیکا؛ امیرحسین فتح‌اللهی؛ گاما، شماره ی ۲۵، م. ۴ (زمستان ۱۳۹۱) ویرایش ۱ (۱۳۹۱/۱۲/۱۱). PDF The ABC of Monte Carlo method with Mathematica; A.-H. Fatollahi; Gamma, no. 25, art. 4 (Winter 2013), v. 1 (1 Mar 2013).
تقارن، ثابت‌هایِ حرکت، و انتگرال‌پذیری؛ فرهنگ لُران، کیوان آقابابایی سامانی؛ گاما، شماره ی ۲۵، م. ۵ (زمستان ۱۳۹۱) ویرایش ۱ (۱۳۹۱/۱۲/۱۱). PDF Symmetries, constants of motion, and integrability; F. Loran, K. Aghababaei Samani; Gamma, no. 25, art. 5 (Winter 2013), v. 1 (1 Mar 2013).

Gamma, no. 24, Winter 2011

گفت و گو با سهراب راهوار. PDF Interview with Sohrab Rahvar.
در باره یِ مکانیکِ کوانتمی؛ اِم بورن، پی. یُردَن. PDF On the Quantum Mechanics, M. Born, P. Jordan.
یادداشتی بر شکلِ یک قطره رویِ سطحِ تختِ افقی III، زینب محمّدی، امیرحسین فتح‌اللهی. PDF A Note on the Shape of a Drop on a Horizontal Flat Surface III, A.-H. Fatollahi, Zeynab Mohammadi.
شرایطِ جداشدنِ ذره‌ای متحرک از رویه‌ای بدونِ اصطکاک، امیر آقامحمّدی. PDF The conditions for leaving a frictionless surface by a moving particle; A. Aghamohammadi.

Cover of Gamma, no. 24.

Gamma, no. 23, Summer 2010

Note. There has been a 1 year gap between no. 22 and no. 23.

توجّه: شماره یِ ۲۳ با تقریباً یک سال تأخیر منتشر شده است.

در باره یِ این شماره و تأخیرِ یک ساله. PDF About this issue and a 1 year delay.
به یادِ مسعود علیمحمّدی؛ امیر آقامحمّدی. PDF In memory of Masoud Alimohammadi; A. Aghamhoammadi.
گفت و گو با رسول رکنی‌زاده. PDF Interview with Rasoul Roknizadeh.
تکینگی‌هایِ کوانتیده در میدانِ الکترومغناطیسی؛ پی. اِی. اِم. دیراک. PDF Quantised Singularities in the Electromagnetic Field; P. A. M. Dirac.
بررسی ویژگی‌های ساختاری و ترمودینامیکی گاز یک‌بعدی از میله‌های سخت؛ محمّدابراهیم فولادوند، محمّدمهدی شفیعی. PDF Investigating the structural and thermodynamical properties of a 1D gas of rigid rods; M.-E. Fouladvand, M.-M. Shafiei.
مسئله ای در مکانیک: نردبانی که کنارِ دیوار لیز می‌خورد؛ امیر آقامحمّدی. PDF A problem in mechanics: A ladder sliding off a vertical wall; A. Aghamohammadi.
کنش و زمانِ گسسته؛ محمّد خرّمی. PDF The action and discrete time; M. Khorrami.

Cover of Gamma, no. 23.

Gamma, no. 22, Spring 2009

چند خبر. PDF News.
چند چکیده. PDF Some Abstracts.
گشت و گذار در اینترنت، www.ted.com. PDF Surfing the Internet: www.ted.com.
گفت و گو با محمّدابراهیم فولادوند. PDF Interview with M.-E. Fouladvand.
حرکت‌های ممکن یک توپ بین دو صفحه‌ی موازیِ چرخان، محمود بهمن‌آبادی. PDF Motion of a ball, constrained between two parallel rotating planes; M. Bahmanabadi.
دو کره یِ رسانا یِ هم‌سانِ مماس، احمد شریعتی. PDF Two conducting identical spheres in contact, in a uniform electric field; A. Shariati.
نقطه یِ سه‌گانه، و فشارِ بخار؛ محمّد خرّمی.
توجه: این مقاله قبلاً در شماره یِ ۱۵ صص ۴۳ تا ۵۱ (تابستان ۱۳۸۶) چاپ شده بود. چاپ در این شماره اشتباهاً روی داده است.
PDF The Triple Point, And The Vapour Pressure; M. Khorrami.
Note: This article was printed in Gamma, no. 15, pp. 43-51. Being reprinted in this issue was a mistake.

Cover of Gamma, no. 22

Gamma, no. 21, Winter 2009

چند چکیده. PDF Some abstracts.
گفت و گو با رضا عسگری PDF Interview with Reza Asgari.
نظریه‌یِ کوانتمیِ الکترون. قسمتِ II؛ پی. اِی. اِم. دیراک PDF (Translation) The quantum theory of the electron. Part II; P. A. M. Dirac.
بررسی یک حرکت نوسانی در یک بعد با نیروی بازگرداننده ی ثابت؛ داود معصومی؛ محمّدابراهیم فولادوند. PDF Investigating a one dimensional oscillatory motion with constant restoring force; D. Masoumi, M.-E. Fouladvand.
جرمِ تاریکِ خوشه یِ گیسو؛ احمد شریعتی. PDF The dark mass of the coma cluster; A. Shariati.
نفوذِ گاز از یک روزنه یِ ریز؛ محمّد خرّمی PDF Escape of a gas through a small opening; M. Khorrami.
مسئله‌ی خمِ کم‌ترین زمان؛ سوبرامانیان چاندراسِخار PDF (Translation) The Isochronous Curve Problem; S. Chandrasekhar.

Cover of Gamma, no. 21

Gamma, no. 20, Fall 2008

چند خبر. PDF News.
چند چکیده. PDF Some abstracts.
فساد علمی (۲)؛ امیر آقامحمّدی. PDF Scientific Misconduct II; A. Aghamohammadi.
گشت و گذار در اینترنت. PDF Surfing the Internet: Physics. A. Shariati
گفت و گو با عبدالله لنگری. PDF Interview with Abdollah langari.
تله یِ پِنینگ؛ احمد شریعتی. PDF The Penning trap; A. Shariati.
تقارن‌ها یِ فضایی یِ‌ میدانِ مغناطیسی؛ محمّد خرّمی. PDF Space Symmetries Of The Magnetic Field; M. Khorrami.
پدیده یِ سانیَک؛ محمّد خرّمی. PDF The Sagnac effect; M. Khorrami.
تک‌قطبی یِ مغناطیسی؛ امیر آقامحمّدی. PDF Magnetic Monopoles; A. Aghamohammadi.
فراخوانِ مقاله. PDF Call for Papers.

Cover of Gamma, no. 20

Gamma, no. 19, Summer 2008

چند خبر. PDF News.
چند چکیده. PDF Some abstracts.
گفت و گو با محمّدرضا ستاره. PDF Inteview with Mohammad-Reza Setareh.
گشت و گذار در اینترنت: نمایش‌هایِ فیزیک؛ امیر آقامحمّدی. PDF Surfing the Internet: Physics Demonstrations; A. Aghamohammadi.
نظریه‌یِ کوانتمیِ الکترون؛ پی. اِی. اِم. دیراک. PDF (Translation) The quantum theory of The electron; P. A. M. Dirac.
سرعتِ زاویه‌ای‌یِ جسمِ دوّار در چارچوبِ فضا؛ امیر آقامحمّدی. PDF Angular velocity of a rotating body in the space frame; A. Aghamohammadi.
حالت‌هایِ شبح و اتحادِ‌ وارْد در الکترودینامیکِ کوانتمی؛ فرهنگ لُران. PDF Ghost states and ward identities in quantum electrodynamics; F. Loran.
تصویرِ تمام‌ریختِ نوسانگرِ هم‌آهنگ؛ محمّد خرّمی. PDF The holomorphic picture of the harmonic oscillator; M. Khorrami.

Cover of Gamma, no. 19

Gamma, no. 18, Spring 2008

آینده یِ گاما؛ احمد شریعتی. PDF The Future of Gamma, A. Shariati.
چند خبر. PDF News.
چند چکیده. PDF Some abstracts.
گفت و گو با منصور حقیقت. PDF Interview with Mansour Haghighat.
گفت و گو با علی مصطفی‌ٰزاده. PDF Interview with Ali Mostafazadeh.
یک حدِ اخترفیزیکی رو یِ مدل‌ها یِ جهان‌شامه‌ای؛ فرهنگ لُران. PDF An astronomical Limit On Brane-World models; F. Loran.
یکی کردنِ تورّم و مادّه یِ تاریک به کمکِ نوترینوها؛ روزبه الله‌وردی. PDF Unifying inflation and dark matter, using neutrinos; R. Allahverdi
فروکاست‌گرایی چیست؟؛ محمّد خرّمی. PDF What is reductionism?; M. Khorrami.
دینامیک برخورد کشسان دو میله‌ی سخت با یکدیگر در دو بعد؛ محسن یاری‌فرد، محمّدابراهیم فولادوند. PDF Dynamics of the collision of two rigid rods in two dimensions; M. Yari-Fard, M.-E. Fouladvand.
کوانتش دوّم و نظریّه ی ذرّه ـ تبادلی. فرهنگ لُران. PDF Second quantization and the particle exchange theory; F. Loran.

Cover of Gamma, no. 18

Gamma, no. 17, Winter 2008

چند خبر. PDF News.
چند چکیده. PDF Some abstracts.
گشت و گذار در اینترنت PDF Surfing the internet.
مکانیکِ کوانتمی و یک مطالعه‌یِ مقدّماتی‌یِ اتمِ هیدروژن؛ پی. اِی. اِم. دیراک PDF (Translation) Quantum mechanics and a preliminary investigation of the Hydrogen atom; P. A. M. Dirac.
تذکّر ی در باره یِ مقاله یِ 1926 دیراک. احمد شریعتی. PDF A Comment on Dirac’s 1926 paper; A. Shariati.
فهرستِ تامسون و ارزیابی یِ کارها یِ پژوهشی؛ احمد شریعتی. PDF Thomson’s Index And Evaluation Of Research Activities; A. Shariati.
نوسان‌ها یِ جسم ی که به یک فنرِ جرم‌دار بسته شده؛ محمّد خرّمی. PDF Oscillations of a body attached to a massive spring; M. Khorrami.
حلِ معادله یِ پواسُن در یک بُعد به کمکِ تابعِ گرین؛ محمّدابراهیم فولادوند. PDF Solving the Poisson equation in one dimension, using the Green’s function; M.-E. Fouladvand.

Cover of Gamma, no. 17

Gamma, no. 16, Fall 2008

چند خبر. PDF News.
چند چکیده. PDF Some abstracts.
فسادِ علمی؛ امیر آقامحمّدی. PDF Scientific misconduct; A. Aghamohammadi.
گزارشِ یک سخن‌رانی (جوزف تِیلُر در دانشگاهِ صنعتی یِ شریف)؛ احمد شریعتی. PDF Report of a lecture [Joseph Taylor, in Sharif University of Technology, 16 Oct 2007]; A. Shariati.
گفت و گو با محمّدتقی توسئلی. PDF Interview with Mohammad-Taghi Tavassoli.
گزارشی از طراحی، اجرا، و تصحیح آزمون المپیاد جهانی فیزیک، ۲۰۰۷؛ فرهنگ لُران, سامان مقیمی عراقی. PDF A Report on design, execution, and paper correcting of the International Physics Olympiad 2007; F. Loran, S. Moghimi-Araghi.
رفتارِ نابهنجارِ موجِ‌ تخت در نزدیکیِ نقطه یِ کانونی؛ ابراهیم کریمی. PDF Abnormal behaviour of a plane wave near a focal point; E. Karimi.
تقارن و فرمول‌بندی یِ لّگرانژی؛ محمّد خرّمی. PDF Symmetry and the Lagrangian formulation, I; M. Khorrami.

Cover of Gamma, no. 16

Gamma, no. 15, Summer 2007

عذرخواهی. PDF Apology.
چند خبر. PDF News.
چند چکیده. PDF Some abstracts.
جرم‌سنجِ نوترینویِ کاترین؛ امیرحسین فتح‌اللهی. PDF KATRIN, Measuring neutrino mass; A.-H. Fatollahi.
یادتاشتی بر شکلِ یک قطره رویِ سطحِ تختِ افقی II؛ امیرحسین فتح‌اللهی. PDF A note on the shape of a drop on a horizontal flat surface II; A.-H. Fatollahi.
حرکتِ یک جسم درونِ یک نیم‌کره؛ امیر آقامحمّدی. PDF Motion of a body inside a semi-sphere; A. Aghamohammadi.
کِشند، جذر و مد، و حدِ رُش؛ احمد شریعتی. PDF Tides, and the Roche limit; A. Shariati.
نقطه یِ سه‌گانه، و فشارِ بخار؛ محمّد خرّمی. PDF The triple point, and The vapour pressure; M. Khorrami.
تقطیر و ترکیبِ مایع و بخار؛ محمّد خرّمی. PDF Distillation and the composition of liquid and vapor; M. Khorrami.
فضازمانِ‌ ریندلِر –II: ژئودزیک‌ها؛ احمد شریعتی. PDF The Rindler spacetime II– the geodesics; A. Shariati.

Cover of Gamma, no. 15

Gamma, no. 14, Spring 2007

دیدگاه: بیست و پنج سال مجله‌ یِ فیزیک؛ احمد شریعتی. PDF Viewpoint: 25 years Iranian Journal of Physics; A. Shariati.
چند خبر. PDF News.
چند چکیده. PDF Some abstracts.
نامه؛ وحید کریمی‌پور. PDF Letter from V. Karimipour.
گفت و گو با نیایش افشردی. PDF Interview with Niayesh Afshordi.
تعبیرِ فیزیکیِ دینامیکِ کوانتمی؛ پی. اِی. اِم. دیراک. PDF (Translation) The physical interpretation of quantum dynamics; P. A. M. Dirac.
یون‌ها یِ هیدروژن‌گونه، و اسپینورها یِ کروی؛ محمّد خرّمی. PDF Hydrogen-like ions, and spherical spinors; M. Khorrami.
مسئله‌یِ تعقیب؛ امیر آقامحمّدی. PDF The Persuit problem; A. Aghamohammadi.
مادّه یِ تاریک، یا مُند؟؛ احمد شریعتی، نصرت‌الله جعفری سنبل‌آبادی. PDF Dark matter, or MOND?; A. Shariati, N. Jafari

Cover of Gamma, no. 14

Gamma, no. 13, Winter 2007

چند خبر. PDF News.
چند چکیده. PDF Some abstracts.
وحدتِ چهار نیرو در ابعادِ‌ بالا و مسئله یِ مقیاس‌‌ها؛ فرهنگ لُران. PDF Unifying the four forces in higer dimensions and the hierarchy problem; F. Loran.
آونگِ فوکو؛ احمد شریعتی. PDF The Foucault Pendulum; A. Shariati.
استوانه ای بلند شناور بر سطحِ یک مایع؛ محمّد خرّمی. PDF A long cylinder floating on the surface of a liquid; M. Khorrami.
پرتو یِ آبی یِ طلوع رو یِ مُن بلان؛ لُرد کِلوین. PDF (Translation) Blue ray of sunrise over Mont Blanc; Lord Kelvin.

Cover of Gamma, no. 13

Gamma, no. 12, Fall 2006

دیدگاه: مدرسه‌یِ فیزیک؛ امیر آقامحمّدی. PDF Viewpoint: A physics high school; A. Aghamohammadi.
چند خبر. PDF News.
گفت و گو با سامان مقیمی عراقی. PDF Interview with Saman Moghimi-Araghi.
کُبی (COBE). PDF COBE.
تابشِ زمینه‌ی کیهانی؛ امیر حاجیان. PDF Cosmic background radiation; A. Hajian.
حرکتِ یک ذرّه یِ باردار در یک میدانِ مغناطیسی یِ تقریباًهم‌گن؛ محمّد خرّمی. PDF The motion of a charged particle on an almost-homogeneous magnetic field; M. Khorrami.
برخورد کشسان یک میله‌ی صُلب با یک قرصِ ثابت؛ مهدیّه بیگدلو، محمّدابراهیم فولادوند، مهدی نیک‌عمل. PDF Ellastic incidence of rigid rod with a stationary disc; M. Bigdelou, M.-E. Fouladvand, M. Nikamal.

Cover of Gamma, no. 12

Gamma, no. 11, Summer 2006

دیدگاه: اخلاقِ حرفه‌ای؛ احمد شریعتی. PDF Viewpoint: Professional ethics; A. Shariati.
چند خبر. PDF News.
چند چکیده. PDF Some Abstracts.
گفت و گو با هادی اکبرزاده. PDF Interview with Hadi Akbarzadeh.
زنده‌گینامه یِ من؛ رِیمُند دِیویس. PDF (Translation) Autobiography; R. Davis.
آزمایشِ دِیویس؛ احمد شریعتی. PDF Davis’ Experiment; A. Shariati.
مقایسه یِ دو هامیلتونی r.E و p.A؛ افسانه جوادی، ابراهیم کریمی. PDF Comparing two Hamiltonians, r.E versus p.A; A. Javadi, E. Karimi.
پتانسیلِ ناشی از یک میله‌یِ باردار با طولِ محدود؛ امیر آقامحمّدی، روشن تورانی. PDF Potential due to a charged rod with finite length; A. Aghamohammadi, R. Tourani.
بیضی‌گونِ‌ دوّارِ توپُرِ یک‌نواخت‌باردار؛ محمّد خرّمی. PDF Uniformly-charged solid ellipsoid; M. Khorrami.
معادله‌هایِ بنیادی‌یِ مکانیکِ کوانتمی؛ پی. اِی. اِم. دیراک. PDF (Translation) The fundamental equations of quantum mechanics; P. A. M. Dirac.

Cover of Gamma, no. 11

Gamma, no. 10, Spring 2006

چند خبر. PDF News.
چند چکیده. PDF Some abstracts.
گفت و گو با مجتبی‌ٰ جعفرپور. PDF Interview with Mojtaba Jafarpour.
نوسان‌هایِ یک شاره‌یِ کروی‌یِ تراکم‌ناپذیر؛ لیلا لوایی یانسی. PDF Oscillations of a spherical incompressible fluid; L. Lavai-Yanesi.
حل معادلات واپاشی زنجیره‌ای هسته‌ای به روش پله‌ای؛ فرنوش وحیدپور، محمّد ابراهیم فولادوند. PDF Solving equations of nuclear chain reactions, using a stepwise method; F. Vahidpour, M.-E. Fouladvand.
فاصله یِ زمانی یِ دو غروبِ متوالی یِ ماه؛ محمّد خرّمی. PDF The time interval between two successive moonsets; M. Khorrami.
ثانیه، روز، ماه، سال؛ احمد شریعتی. PDF The second, the day, the month, the year; A. Shariati.
خوانِ هفتم از هشت‌ خوانِ فیزیک (شعر)؛ محسن امینی آبچویه. PDF Poem: The seveneth barrier of the eight barriers of physics; M. Amini-Abchouyeh.

Cover of Gamma, no. 10

Gamma, no. 9, Winter 2009

چند خبر. PDF News.
چند چکیده. PDF Some abstracts.
گفت و گو با محمّد لامعی رشتی. PDF Interview with Mohammad Lamehi-Rachti.
محاسبه یِ نیرو یِ بینِ دو کره یِ رسانا یِ باردار؛ مُسلم مُرادی. PDF Calculating the force between two charged conducting spheres; M. Moradi.
در یک سیستم یک‌بعدی با N جسم صلب مشابه و شرایط اولیه ی داده‌شده، چند برخورد کشسان اتفاق خواهد افتاد؟؛ علی معصومی خلیل‌آباد، محمود صفری. PDF How many incidents will occur in a one-dimensional system with N identical rigid bodies?; A. Masoumi-Khalilabad, M. Safari.
پراکنش در یک بُعد؛ محمّد خرّمی. PDF Scattering in one dimension; M. Khorrami.
شوک در معادلاتِ شبه‌ِخطّی؛ مریم عرب‌سلمانی. PDF Shock in quasi-linear equations; M. Arabsalmani.
تصحیح. محاسبه ی دقیق عبور موج الکترومغناطیسی از محیط چپ‌گرد n = tann x در فرود عمودی؛ (گاما، شماره ی ۸، پاییز ۱۳۸۴، صص ۵۴ تا ۶۳). آناهیتا آبادپور. PDF Erratum: Exact calculation of transmission of an electromagnetic wave to a left-handed medium with n = tanh x, in vertical incidence (Gamma, no. 8, Fall 2005, pp. 54–61); A. Abadpour.

Cover of Gamma, no. 9

Gamma, no. 8, Fall 2005

چند خبر. PDF News.
نامه؛ وحید کریمی‌پور. PDF Letter from: V. Karimipour.
گفت و گو با یاسمن فرزان. PDF Interview with Yasaman Farzan.
گفت و گو با محمّدمهدی شیخ‌جبّاری. PDF Interview with Mohammad-Mehdi Sheikh-Jabbari.
یادداشتی بر شکلِ یک قطره رویِ سطحِ تختِ افقی ، امیرحسین فتح‌اللهی. PDF A note on the shape of a drop on a horizontal flat surface; A.-H. Fatollahi.
موج در ریسمانی که از وزن آن نتوان صرفنظر کرد؛ صدّیقه بصیرجعفری. PDF Wave in a string with non-negligible weight; S. Basir-Jafari.
محاسبه ی دقیق عبور موج الکترومغناطیسی از محیط چپ‌گرد
n = tanh x در فرود عمودی؛
آناهیتا آبادپور.
PDF Exact calculation of transmission of an electromagnetic wave to a left-handed medium with n = tanh x, in vertical incidence; A. Abadpour.
ماتریسِ چگالی؛ محمّد خرّمی. PDF The density matrix; M. Khorrami.
حلِ مسئله یِ شماره یِ ۱؛ احمد شریعتی. PDF Solution to problem no. 1; A. Shariati.
مرورِ کتاب. PDF Book Review (J. Foster, J. D. Nightingale: A Short Course in General Relativity, Springer, 1995).
تصحیح. فاصله‌یِ نسبی‌یِ ذرّاتِ کوانتمی؛ (گاما، شماره یِ ۵، زمستان، ۱۳۸۳، صص ۴۰ تا ۴۲). امیر آقامحمّدی. PDF Erratum: Relative distance of quantum particles (Gamma, no. 5, Winter 2005, pp. 40–42); A. Aghamohammadi.

Cover of Gamma, no. 8

Gamma, no. 7, Summer 2005

چند خبر. PDF News.
گفت و گو با فاطمه شجاعی باغینی. PDF Interview with Fatemeh Shojai-Bagheyni.
آرنولد، ریاضات، فیزیک، و آموزش ریاضی؛ سیاوش میر‌شمس شهشهانی. PDF Arnold, mathematics, physics, and teaching of mathematics; S. M.-Shahshahani.
در باره یِ تأثیرِ گرانش بر انتشارِ‌ِ نور؛ آلبرت اینشتین. PDF (Translation) On the influence of gravitation on the propagation of light; A. Einstein.
مختصّات بیضوی در چند مسئله یِ الکترومغناطیس؛ محمّد خرّمی. PDF Elliptic coordinates in some electromagnetics problems; M. Khorrami.
دما یِ سطحِ سیّاره‌ها؛ احمد شریعتی. PDF Surface temperature of the planets; A. Shariati.
محاسبه میدان الکتریکی با استفاده از پیمانه کولن؛ فریناز روشنی. PDF Calculating the electric field in the Coulomb gauge; F. Roshani.
حل مسئله‌یِ شماره‌یِ ۳؛ امیر آقامحمّدی. PDF Solution to Problem No 3; A. Aghamohammadi.
مرورِ کتاب. PDF Book review (Bernard Schutz: Gravity, from the ground up, Cambridge University Press, 2004).
از هم گسیختن یک خوشه یِ کروی (گزیده). PDF Boiling away a globular cluster (exerpt).

Cover of Gamma, no. 7

Gamma, no. 6, Spring 2005

چند خبر. PDF News.
جدّی نگیرید؛ احمد شریعتی. PDF It's not Serious; A. Shariati.
گفت و گو با فرهنگ لُران. PDF Interview with Farhang Loran.
در باره یِ آموزشِ ریاضیات؛ ولادیمیر آرنولد. PDF (Translation) On teaching mathematics; V. Arnold
تقارن در کوانتم‌مکانیک، و تبه‌گنی یِ همیلتنی؛ محمّد خرّمی. PDF Symmetries in quantum mechanics, and the degeneracy of the Hamiltonian; M. Khorrami.
مشابه‌یابی برایِ مسائلِ فیزیکی: خم‌های کم‌ترین زمان و هم‌زمان؛ امیرحسین فتح‌اللهی. PDF Finding analogies for physical problems; A.-H. Fatollahi.
حلِ نیوتُن برا یِ خمِ کم‌ترین‌زمان (گزیده). PDF (Excerpt) Newton's solution to brachistochrone.
مقدّمه‌ای بر معادله‌های تفاضلی؛ امیر آقامحمّدی. PDF An introduction to difference equations; A. Aghamohammadi.
پتانسیلِ اسکالرِ یک حلقه‌یِ جریان؛ محمود بهمن‌آبادی. PDF Scalar potential of a ring current; M. Bahmanabadi.
حلقه‌یِ جریان، حلقه‌یِ بار، و میدان‌هایِ آن‌ها؛ عبدالله مرتضیٰ علی. PDF Ring current, ring charge, and their fileds; A. Morteza-Ali.
هشت‌خوانِ فیزیک (شعر)؛ محسن امینی آبچویه. PDF Poem: Hasht-khaan e fizik [8 Barriers of physics]; M. Amini-Abchouyeh.

Cover of Gamma, no. 6

Gamma, no. 5, Winter 2005

چند خبر. PDF News.
جایزه‌ی نوبلِ فیزیکِ ۲۰۰۴؛ امیرحسین فتح‌اللهی. PDF Nobel prize in physics 2004; A.-H. Fatollahi.
گفت و گو با تعمت‌الله ریاضی. PDF Interview with N. Riazi.
تابش– موج‌ها و کوانتم‌ها؛ لویی دوبرویْ. PDF (Translation) Radiation–waves and quanta; L. de Broglie.
یادداشتی بر مقاله‌ی دوبرویْ: تابش– موج‌ها و کوانتم‌ها؛ امیرحسین فتح‌اللهی. PDF A note on de Broglie’s article “Radiation–waves and quanta”; A.-H. Fatollahi
پرتابه یِ کوانتمی؛ ابراهیم کریمی، فریبا مُصلحی راد، سیّد محمّد هاشمی. PDF Quantum projectile; E. Karimi, F. Moslehi-Rad,
فاصله‌یِ نسبیِ ذرّات کوانتمی؛ امیر آقامحمّدی. PDF Relative distance of quantum particles; A. Aghamohammadi.
چند نیرو یِ ناشی از تابشِ خورشید؛ احمد شریعتی. PDF Some forces due to the Solar radiation; A. Shariati.
چرا ستاره‌ها چشمک می‌زنند؟؛ محمّد خرّمی. PDF Why stars twinkle?; M. Khorrami.
کیهان‌شناسی یِ نیوتنی؛ محمّد خرّمی. PDF Newtonian Cosmology; M. Khorrami.
مرورِ کتاب. PDF Book review (All the Mathematics You Missed, T. A. Garrity, Cambridge University Press, 2002).

Cover of Gamma, no. 5

Gamma, no. 4, Fall 2004

دیدگاه: احمد شریعتی. PDF Viewpoint; A. Shariati.
نامه؛ فریناز روشنی. PDF Letter from F. Roshani.
چند خبر. PDF News.
گفت و گو با محمود بهمن‌آبادی. PDF Interview with Mahmoud Bahmanabadi.
شبکه‌های دنیای کوچک؛ ابوالفضل رمضانپور. PDF Small world nets; A. Ramezanpour.
اثرِ جوّ ِ زمین بر شکل و اندازه یِ ظاهری یِ اجسام؛ محمّد خرّمی. PDF The effect of the Earth’s atmosphere on the apparent size and shape of objects; M. Khorrami.
اختلال؛ امیر آقامحمّدی. PDF Perturbation; A. Aghamohammadi.
به دست آوردنِ قانونِ القا یِ فارادِی از معادله‌ها یِ الکتروستاتیک و مغناطوستاتیک و ناوردایی یِ گالیله‌ای؛ احمد شریعتی. PDF Deducing Faraday’s law from electrostatics, magnetostatics, and Galelian invariance; A. Shariati.
چرا F = m a؟ امیرحسین فتح‌اللهی. PDF Why F = m a?; A.-H. Fatollahi.
مرورِ کتاب. فیزیک نمساوی؛ نوشته یِ اگوستِت کریشیشِ نمساوی؛ ترجمه یِ میرزازکی یِ مازندرانی؛ به تصحیحِ هوشنگ شریف‌زاده، مهرناز شمس، آرمه زرسازی؛ مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۸۲ PDF Book Review.

Cover of Gamma, no. 4

Gamma, no. 3, Summer 2004

چند خبر. PDF News.
گفت و گو با مسعود علیمحمّدی. PDF Interview with Masoud Alimohammadi.
گفت و گو با وحید کریمی‌پور. PDF Interview with Vahid Karimipour.
نظریه‌یِ پوزیترون؛ پی. اِی. اِم. دیراک. PDF (Translation) Theory of positron; P. A. M. Dirac.
پُکِشِ بیشینه؛ مریم عرب‌سلمانی، امیر آقامحمّدی. PDF Maximal packing; M. Arabsalmani, A. Aghamohammadi.
پراکنده‌گی از پتانسیلِ بابُردِ محدود در مکانیکِ کلاسیک؛ امیرحسین فتح‌اللهی. PDF Scattering from a finite range potential in classical mechanics; A.-H. Fatollahi.
فضازمانِ ریندلِر؛ احمد شریعتی. PDF Rindler spacetime; A. Shariati.
ساعتِ آفتابی؛ محمّد خرّمی، فریناز روشنی، احمد شریعتی، امیرحسین فتح‌اللهی. PDF Sundial; M. Khorrami, F. Roshani, A. Shariati, A.-H. Fatollahi.

Cover of Gamma, no. 3

Gamma, no. 2, Spring 2004

به جا یِ سرمقاله. PDF Editorial substitude.
چند خبر. PDF News.
گفت و گو با محمّد خرّمی. PDF Interview with M. Khorrami.
بازتعبیرِ کوانتمی یِ رابطه‌ها یِ سینماتیکی و مکانیکی؛ وِرنِر هایزِنبِرگ. PDF (Translation) Quantum-theoretical re-interpretation of kinematic and mechanical relations; W. Heisenberg.
تولّدِ کوانتم‌مکانیک به زبانِ ام‌روزی؛ محمّد خرّمی. PDF Birth of modern quantum mechanics in terms of modern terminology; M. Khorrami.
تحلیلِ اَبعادی؛ امیر آقامحمّدی. PDF Dimensional analysis; A. Aghamohammadi.
یادداشتی بر سیستمِ آحاد و ثوابتِ فیزیکی؛ امیرحسین فتح‌اللهی. PDF A note on system of units and physical constants; A.-H. Fatollahi.
ناظر در نسبیّتِ خاص و عام؛ احمد شریعتی. PDF Observer in special and general relativity; A. Shariati.
ساختارهای جدید کربن؛ عزیزاله شفیع‌خانی. PDF Carbon’s new structures; A. Shafiekhani
مرورِ کتاب. PDF Book review (Classical Electrodynamics, J. Schwinger, et al., Perseus Books Group 1998), (Quantum Mechanics - Symbolism of Atomic Measurements, J. Schwinger, Springer-Verlag, 2001).

Cover of Gamma, no. 2

Gamma, no. 1, Winter 2004

گاما. PDF Gamma (editorial introduction to Gamma).
چند خبر. PDF News.
سخن‌رانیِ جایزه‌یِ نُبِل: رویارویی با بی‌نهایت‌ها؛ خِرارد توفت. PDF (Translation) Nobel Lecture; G. ’t Hooft.
زمین چه‌قدر پَخ است؟؛ محمّد خرّمی. PDF How oblate is the Earth?; M. Khorrami.
یادداشتی بر ناوردهایِ بی‌دررو؛ امیرحسین فتح‌اللهی. PDF A note on the adiabatic invariant; A.-H. Fatollahi.
هندسه‌یِ سطوحِ هم‌پتانسیلِ بارهایِ نقطه‌ای؛ شبنم خلیقی منفرد، سپیده نسائی، امیر آقامحمّدی. PDF The geometry of equipotential surfaces for point charges; S. Khalili-Monfared, S. Nesa’i, A. Aghamohammadi.
نوسانِ طَعمِ نوترینو؛ احمد شریعتی. PDF Neutrino flavour oscillations; A. Shariati.
مرورِ کتاب. PDF Book review.
مادّه و انرژی یِ تاریکِ کیهانی؛ احمد شریعتی. PDF Dark matter and dark energy; A. Shariati.
مسئله یِ شماره یِ ۱. PDF Probem no. 1.
ذرّاتِ جدید حاوی یِ بیش از سه کوارک؛ امیرحسین فتح‌اللهی. PDF New particles with more than 3 quarks; A.-H. Fatollahi.
مسئله یِ شماره یِ ۲. PDF Probem no. 2.
پُنسُله، ۱۸۱۲ (گزیده). PDF Poncelet 1812. An excerpt from "The Mathematician Sophus Lie" by Arild Stubhaug.

Cover of Gamma, no. 1

P O Box 633, Tehran 19935, Iran
e-mail: editors@gammajournal.ir
Copyright © Gamma 2004-2013.


Back to Top